aktuality
Projekt Ajaxův zápisník
Druhá třída - na stránkách Policie ČR
24.06.2017
Šesťáci na výletě
Navštívili jsme Úštěk
23.06.2017
Třeťáci a čtvrťáci oslavili Den dětí v kině
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
01.06.2017
NÁVŠTĚVA DIAKONIE
31.5.2017 navštíví čtvrťáci Diakonii v Litoměřicích.
29.05.2017
Přijatí žáci
Výsledky zápisu do základní školy
15.05.2017
Den matek
Dne 17. 5. 2017 v 16,00 hod se sejdeme na zámku v Ploskovicích a společně oslavíme Den matek.
12.05.2017
Velikonoce v Ploskovicích
Práce dětí Základní školy
12.05.2017
Návštěva knihovny
"LITOMĚŘICKÉ POVĚSTI"
25.04.2017
Úkoly pro sedmáky
Český jazyk + OV aktualita
09.09.2016
Stravování ve školní jídelně
Reportáž veřejnoprávní České televize
06.10.2015
Školní mléko
Jsme zapojeni do projektu podporujícího zdravou výživu.
04.05.2015
Ovoce a zelenina do škol
Jsme zapojeni do projektu podporujícího zdravou výživu.
04.05.2015
Informace o dostupnosti DUM
Digitální učební materiály ZŠ Ploskovice
09.07.2012
Internetové stránky jsou na světě
jásejte :-D
17.08.2006
logo

ŠVP

AKTUÁLNĚ o výuce podle ŠVP Pestrá škola

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU 2016

K 1. 9. 2016 jsme do ŠVP Pestrá škola zapracovali změny týkající se společného vzdělávání (podle změny školského zákona, nové vyhlášky ke společnému vzdělávání a podle změny RVP).

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU 2013

Do ŠVP Pestrá škola jsme zapracovali změny, které přinesla úprava Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Jedná se o změny v pojetí výuky cizích jazyků (uzákonění výuky 1. a 2. cizího jazyka), změnu ve výuce matematiky (učivo o zlomcích a desetinných číslech posunuto již na 1. stupeň) a dále o přidání některých tematických okruhů - výuka finanční gramotnosti, ochrany člověka za mimořádných situací, dopravní výchovy, posílení výuky o zdraví, výuka o korupci a obraně vlasti. Pro hlavní předměty byly vypracovány standardy, tedy minimální úroveň učiva, kterou by měl žák zvládat.
Většinu z těchto bodů jsme již v našem ŠVP měli (např. dopravní výchovu, ochranu člověka za mimořádných situací) proto změny v našem programu nebyly velké. Kromě toho jsme se rozhodli posílit výuku cizích jazyků ještě nad rámec daného nařízení a přidali jsme výuku angličtiny již do 1. a 2. ročníku (podle zákona začíná výuka angličtiny ve 3. ročníku).

PROJEKTY v ŠVP PESTRÁ ŠKOLA

Opět v tomto roce zařazujeme formu projektového vyučování, která se nám v přiměřené míře osvědčila v minulých letech. Projektovým způsobem budeme zařazovat zejména problematiku tzv. průřezových témat - tedy osobnostní a sociální výchova, evropská a globální problematika, ekologie, mediální výchova, multikulturní výchova a výchova demokratického občana. Kromě toho budeme v projektech vyučovat i některé výše zmíněné nové problematiky. Podrobnější informace najdete vždy v aktualitách, stejně jako vyhodnocení celého projektu.

Co nového nám přinesl Rámcový vzdělávací program aneb základní pojmy

 • KLÍČOVÉ KOMPETENCE = souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jedná se o:
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní
  • kompetence sociální a personální
  • kompetence občanské
  • kompetence pracovní
 • PRŮŘEZOVÁ TÉMATA = okruhy problémů současného i budoucího světa a stávají se povinnou součástí základního vzdělávání. Jsou to:
  • Osobnostní a sociální výchova
  • Výchova demokratického občana
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
  • Multikulturní výchova
  • Environmentální výchova
  • Mediální výchova
 • EVALUACE = ověřování, měření, posuzování a hodnocení výsledků
 • PROJEKT (tj. pedagogický projekt, projektové vyučování) = projekt je tematicky zaměřený, žáci jsou při něm vedeni k samostatnosti při získávání informací a práci s nimi, k samostatnosti při řešení problémů, k praktickým činnostem, či k vytvoření nějakého výrobku. Často se jedná o témata a náměty z reality. Projekt může být různě dlouhý – jednohodinový, jednodenní, dlouhodobý.

Pestrá škola - náš ŠVP

Náš školní vzdělávací program se jmenuje Pestrá škola a celý pedagogický sbor na něm pracoval po dobu dvou let. V souladu se školským zákonem se podle něj začalo vyučovat v 1. a 6. rončíku ve školním roce 2007/2008.

Naším cílem je poskytnout žákům solidní vědomostní základy co nejpřístupnějšími formami a dát jim ve vyučování větší prostor, aby mohli projevit vlastní aktivitu a najít si svou cestu k novým poznatkům.

Proč Pestrá škola? Při tvorbě ŠVP jsme vyšli ze specifik naší školy – jsme venkovská škola, kde se sejdou děti s rozdílným prospěchem, a proto již dnes věnujeme každému dítěti takovou péči, která vyplývá z jeho potřeb - do svého ŠVP jsme zakotvili individuální přístup ke všem - od žáků velmi nadaných až po ty, kteří se potýkají s VPU (vývojové poruchy učení – dyslexie, dysgrafie apod.). A druhým znakem "pestré školy" je, že se snažíme nabídnout žákům co nejširší mimoškolní vyžití Viz také foto.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (vzdělávací akce, semináře apod.)

Naši pedagogičtí pracovníci se pravidelně účastní vzdělávacích akcí, kde se obohacují o nové poznatky ze svých oborů, ale i z oborů pedagogika, didaktika, psychologie atd. Prostřednictvím tohoto vzdělávání získáváme nové náměty a nápady do výuky i celkového života školy, seznamujeme se s moderními metodami, kterými lze výuku obohatit, udělat ji pro žáky atraktivnější, zábavnější, které umožňují lépe procvičit učivo atd. Poznáváme také různé vzdělávací programy (např. Tvořivá škola, Začít spolu apod.). Všichni vyučující se také již dlouhodobě zúčastňují školicích akcí v práci na PC tak, aby uměli počítač co nejlépe využít jak při přípravě, tak pro výuku svého předmětu.

Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice