aktuality
Seznam přijatých žáků do 1. třídy.
Přijatí prvňáčci.
10.05.2024
Fond Sidus
Sbírka na pomoc nemocným dětem
08.05.2024
Den otevřených dveří v MŠ
30.4.2024

od 14:30 do 16:00
16.04.2024
Zápis do Mateřské školy
13. 5 .2024

Od 14:30 - 17:00
11.04.2024
Zápis do 1. třídy
17. 4 2024 (13-17 hodin) a 24. 4. 2024 (13-16 hodin)

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS ZDE
https://zsmsploskovice.edupage.org/register/?what=settings
19.03.2024
Rozpočet na rok 2024
Schválený rozpočet na rok 2024
05.01.2024
JEZERO MOST
Exkurze na jezero Most
19.09.2023
Facebook
Nově nás můžete sledovat i na facebooku.
15.05.2023
Učíme Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Naše škola byla vybrána do projektu manželů Kellnerových Pomáháme školám k úspěchu
16.09.2021
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Využijte naši nabídku volnočasových a mimoškolních aktivit - pro děti i dospělé
13.09.2018
Zařadili jsme do výuky METODU FIE
- metoda, která rozvíjí a posiluje schopnost učit se
07.09.2018
Internetové stránky jsou na světě
jásejte :-D
17.08.2006
logo

Mateřská škola

Povinná předškolní docházka

S účinností od 1. ledna 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Provoz MŠ

Vážení rodiče, provozní dobu MŠ máme stanovenou podle současné potřeby dětí a rodičů (přizpůsobujeme se tomu, kdy rodiče své děti vyzvedávají). Pokud je pro Vás provozní doba nedostačující (např. z pracovních důvodů), kontaktujte přímo ředitelku organizace Mgr. Miroslavu Melicharovou (viz kontakty), situaci budeme řešit rozšířením provozní doby nebo individuálně, v každém případě péči o Vaše dítě zajistíme tak, aby to co nejvíce odpovídalo Vašim potřebám.

 • Ploskovice 6.30 – 16.00

MŠ je otevřena od 6.00 do 16.30, mezi 6.00 a 6.30 a 16.00 a 16.30 je zajištěn dozor nad dětmi nepedagogickou pracovnicí školy.

Příchod dětí do MŠ – do 7.45, po domluvě může dítě přijít i později, do 7.45 je však nutno přihlásit ho ke stravování.

Další informace týkající se provozu MŠ najdete v dokumentech Školní řád MŠ a Provozní řád MŠ.

Platby v MŠ

 • Školné:
  • 400 Kč měsíčně – děti mladší 5 let (počítáno k 1. 9.)
  • 0 Kč – děti starší 5 let (počítáno k 31. 8.)
  Úplata za předškolní vzdělávání je splatná k 30. dni v měsíci hotově u učitelky MŠ, nebo bankovním převodem (platební údaje si vyzvedněte u vedoucí učitelky MŠ).
 • Stravné
  • MŠ Ploskovice
  Úplata je splatná ve stanoveném termínu u vedoucí školní jídelny.

Uvolňování a omlouvání dítěte plnícího povinnou školní docházku v MŠ

Podmínky pro uvolňování dítěte z výchovně vzdělávacího procesu a omlouvání neúčasti dítěte ve výchovně vzdělávacím procesu MŠ s plněním povinné školní docházky, stanoví školní řád následovně:
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit škole důvod nepřítomnosti dítěte v MŠ nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti – písemně, e-mailem nebo telefonicky.
 • Po návratu dítěte do MŠ zaznamená zákonný zástupce omluvu do omluvného deníčku dítěte.
 • Omluvenku zkontroluje přítomná učitelka a podepíše ji.
 • Za omluvitelnou absenci dítěte se považuje návštěva lékaře, nemoc a závažné rodinné nebo osobní důvody.
 • Nemůže-li se dítě dostavit do MŠ pro překážku předem známou (a po dobu delší než tři dny), požádají zákonní zástupci předem písemnou formou (žádost s odůvodněním) o uvolnění dítěte z MŠ.
 • V době jakýchkoli školních prázdnin zákonný zástupce dítě neomlouvá písemně, pouze ústně.
 • Odhlášení stravného ve školní jídelně musí zákonný zástupce provést telefonicky nebo písemně nejpozději do 8:00 hod. dne, ve kterém nebude dítě přítomno.
 • Odhlášení stravného v nepřítomnosti dítěte v době prázdnin je zákonný zástupce povinen dítě odhlásit jakýmkoli způsobem vždy.
 • V odůvodněných případech může MŠ požadovat potvrzení o zdravotním stavu od lékaře.
Nabývá platnosti 1. 1. 2017

Výuka v MŠ

V naší mateřské škole pracují dvě třídy: Veverky (třída malých dětí) a Sovičky (předškoláčci).

MŠ pracuje podle svého školního vzdělávacího programu. Je do něj zahrnuta řada aktivit, které doplňují běžné činnosti v MŠ:

 • předplavecký výcvik – absolvují každoročně zájemci z obou tříd
 • dopravní výchova
 • výukové programy pro nejmenší, práce s IT technikou (tablety)
 • projektové dny na vybrané téma
 • pravidelné návštěvy knihovny
 • pravidelné návštěvy divadla
 • zdravotní výchova
 • seznamování s cizím jazykem
 • bezpečnost a chování v době požáru
 • protidrogová prevence
 • prevence šikanování
 • ekologické činnosti

Akce v MŠ

V mateřské škole probíhá řada tradičních pravidelných akcí, které čerpají náměty z běhu roku:

 • Drakiáda
 • Halloween- akce spojená se ZŠ, soutěže na hřišti, opékání špekáčků a na závěr stezka odvahy ve „strašidelném parku“ u školy.
 • Předvánoční keramika s rodiči – setkání při tvořivé práci děti a rodiče.
 • Mikuláš – mikulášské nadílení připravují každoročně pro děti žáci ZŠ
 • Vánoční besídka – setkání dětí, rodičů a učitelek v příjemné vánoční atmosféře, s koledami, cukrovím i dárečky
 • Ukázky elektrických vláčků a letadel, ukázky prací modelářů – nad těmito technickými skvosty se dětem vždy rozzáří oči díky jednomu z místních občanů
 • Maškarní karneval – průvod masek se ukáže i starším kamarádům v základní škole, soutěže, tance, soutěž o nejhezčí masku
 • Krmení zvířátek v krmelci – Děti zjišťují, že ne každý může být v zimě v teplíčku a jak mohou pomoci zvířátkům překonat těžké zimní období.
 • Den matek – svým vystoupením poděkují dětí svým maminkám a babičkám v krásném prostředí velkého sálu ploskovického zámku.
 • Školní výlety – stejně jako školáci i děti z MŠ podnikají v červnu svůj velký výlet. Cílem bývá např. ZOO Ústí nad Labem, ZOO Praha, výlet parníkem po Vltavě, indiánskou stezkou, parníkem po Labi a elektrickým vláčkem.
 • Den dětí – soutěže pro děti
 • Cesta za pokladem – zámecký park ožije pohádkovými postavami, které mají pro děti připravené pohádkové úkoly.
 • Divadelní představení v divadle v Litoměřicích a také divadel, která přijedou za námi do školky.
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích- bezpečně po chodníku i silnici.
 • Zámek Ploskovice – děti se účastní různých akcí pořádaných zámkem od běžné prohlídky přes Prohlídky s princeznou, Dne ve středověku (tematické soutěže, kejklíři, dobová hudba, historické zbraně), divadelních představení, a dalších podle aktuální nabídky Státního zámku Ploskovice
 • Sportovní olympiáda
 • Návštěva 1. třídy – předškoláci se seznamují s prostředím, které je čeká v příštím školním roce
 • Besídka – rozloučení se školáky v reprezentačních prostorách státního zámku Ploskovice
 • Velikonoční a vánoční fotografování s profesionálem

Den v naší MŠ


Činnosti řízené pedagogem
 • didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem) probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí. Třída je věkově smíšená, zvýšená péče v didakticky cílených činnostech je věnována předškolním dětem, a to jak v kolektivu, tak i v individuálních činnostech, podle plánu ve ŠVP.
Spontánní hra dětí
 • je zařazována v průběhu celého dne podle potřeby dětí
Pohybové aktivity (zahrádka, tělocvična, travnaté hřiště)
 • volně pohybovou aktivitu, relaxační cvičení, cvičení na správné držení těla, zdravotně zaměřená cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační), pohybové hry, průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti. Cvičení s různým náčiním (obruče, míče-velké, malé), cvičení na nářadí (přizpůsobené malým dětem- žíněnky, koberec, lavičky..).
Vycházky
 • zámecký park, okolí MŠ, mezi poli, do okolních vesnic
Odpolední odpočinek
 • spánek, odpočinek
Práce s IT technikou
 • max. třikrát týdně 20 min.

Co dítě potřebuje do MŠ

 • pyžamo (každý týden)
 • přezůvky (pevné, ne pantofle)
 • hrníček na pitný režim
 • oblečení na denní pobyt
 • pláštěnka
 • náhradní spodní prádlo u malých dětí
 • 2 balení papírových kapesníků na rok
Vše přizpůsobte co nejjednoduššímu převlékání.

Co bych měl(a) umět při nástupu do MŠ

 • obléknout a obout se (bačkory a boty)
  (předškoláci i knoflíky, zipy a tkaničky)
 • stolování - samostatně se najíst lžící (předškoláci příborem), vydržet po dobu oběda u stolu v klidu
 • hygiena - samostatné použití WC, mýt si ruce mýdlem, do sucha utřít, používat kapesník

Individuální vzdělávání u dětí předškolního věku

Vedle vzdělávání v mateřské škole školský zákon umožňuje tři další způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání – individuální vzdělávání, vzdělávání v přípravné třídě (přípravném stupni základní školy speciální) a v zahraniční škole. Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro některou z alternativních forem plnění povinného předškolního vzdělávání, musí to oznámit mateřské škole, do které je jeho dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat (tzn. do konce května).

Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte (jméno a příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu), období, po které bude dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání. Poté co ředitel školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí zákonnému zástupci oblasti z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve kterých má být dítě rozvíjeno. Mateřská škola ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech. Pokud dítě zaostává v osvojování potřebných schopností a dovedností, pracovníci mateřské školy doporučí rodičům, jak dále postupovat při vzdělávání, aby jejich dítě bylo co nejlépe podpořeno. Mateřská škola stanoví ve svém školním řádu termíny a způsob ověřování, přičemž termín ověřování musí být stanoven v rozmezí měsíců listopad až prosinec. Zákonný zástupce se musí ve stanovený termín dostavit s dítětem k ověření získaných schopností a dovedností v určených oblastech.

Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v řádném ani náhradním termínu, ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání. Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do mateřské školy, ve které je zapsáno, a to i v případě, že se rodič proti ukončení individuálního vzdělávání odvolá. Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitele mateřské školy ukončeno, není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.